سالهاست لوپ های جراحی و اندو جای خود را در کلینیک ها و مطب های دندانپزشکی باز کرده است .شرکت ZEISS با پیشینه ای ۱۴۶ ساله در تولید لنز،خود را بعنوان سردمدار و ابداع کننده تکنولوژی محصولات چشمی معرفی و انواع لوپ را بر اساس نیاز در درمان های مختلف ارائه نموده است.