بیش از ٣١ سال پیش کمپانى بایکان Bicon با ایده ها و نوآورى هاى انقلابى در شهر بوستن آمریکا به تولید و ارائه فیکسچر هاى کوتاه پرداخت. و امروزه شاهد هستیم که تمامى ادعاهاى این کمپانى پیشرو مورد قبول بزرگان دنیاى ایمپلنت واقع شده و به نوعى اکثر کمپانى ها در حال کپى بردارى از طراحى هاى این سیستم برتر مى باشند.