حضور در سمینار دانشگاه کرمانشاه

توضیحاتی پیرامون فایل RACE و استفاده از دستگاه روتاری در درمان ریشه

مدرس : دکتر شهرام عظیمی

برگزار کننده : انجمن دندانپزشکی عمومی ایران