Exo Safe Kit
محصولى منحصر به فرد از کمپانى anthogyr براى کشیدن بدور از تروما دندان و هم چنین crestal sinus lift و یا bone condensation
در مواردى که قصد جایگزینى یک جلسه اى دندان با ایمپلنت را دارید atraumatic minimally invasive tooth extraction توسط این هندپیس میسر خواهد شد.