یادآورى چند نکته کلینیکى براى بهره بردارى بهینه از سیلر سرامیکى خالى از لطف نخواهد بود:
* این سیلر براى ست شدن نیاز به رطوبت دارد پس نیازى به خشک کردن حداکثرى کانال نیست و چند کن کاغذى کفایت مى کند.
* سیلر را تا نیمه کانال تزریق و سپس به کمک لنتیلو یا اسپریدر خمیر باقیمانده در سرسرنگ پلاستیکى را خارج و به کانال منتقل کنید.
* یک گوتاى تیپر %۴ یا ۶٪‏ را به طول کارکرد ببرید.
* اگر تمایل دارید ١-٢ تا کن فرعى کنارش پک کنید.
* پس از تهیه رادیوگرافى و اطمینان از کیفیت کار گوتا را قطع کتید.
* شستشوى حفره با آب فراوان فراموش نشود.
* در صورت اندیکاسیون post build up بهتر است فضاى post همان جلسه آماده شود. مى توانید با یک peeso سایز ٢ بلافاصله وارد گوتا شده و به طول مورد نظر فضا رو آماده کنید. نگران خارج شدن گوتا نباشید!