كانال هاى باريك و كرو دار – Mehrtaban Teb Co كانال هاى باريك و كرو دار – Mehrtaban Teb Co