۵-۸ فوریه رویدادی مهم در تقویم شرکت مهرتابان با حضور پرسنل این شرکت در غرفه زایس رقم خورد.

جهت سهولت در مشاوره دستگاه ها به دندانپزشکان گرامی ،همکاران شرکت مهرتابان در غرفه Zeiss به درخواست کمپانی Zeiss AG حضور داشتند.